Sadarbības noteikumi

Interneta veikala www.beeboo.lv pārdošanas pakalpojumu sniegšanas un lietošanas noteikumi

(DISTANCES LĪGUMS PREČU PĀRDOŠANAS PAKALPOJUMIEM)

 

Lūdzam Jūs ļoti uzmanīgi iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem (tālāk tekstā Noteikumi un/vai Līgums), kas aprakstīti zemāk un kas regulē veikala Beeboo.lv preču pārdošanas pakalpojumu izmantošanu.

1.    Vispārējie noteikumi

1.1.        Zemāk minētie lietošanas noteikumi (tālāk tekstā Noteikumi) ir spēkā attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas rodas starp interneta veikala Beeboo.lv īpašnieku un administratoru SIA Sanamaks reģistrācijas numurs 40203196089 (tālāk tekstā Veikals) un Jums – fizisku personu, kura vēlas pārdot preces caur interneta veikalu Beeboo.lv (tālāk tekstā Pārdevējs).

1.2.        Veikals nodrošina servisu (kā aprakstīts zemāk) Pārdevējam caur savu interneta veikalu vietnē: https://www.beeboo.lv/ (tālāk tekstā e-veikals). Izmantojot Veikala servisu savu preču pārdošanai e-veikalā Pārdevējs apstiprina, ka ir izlasījis, sapratis un piekrīt šiem Noteikumiem.

1.3.        Veikals atstāj sev tiesības veikt grozījumus šajos Noteikumos. Pārdevējs var iepazīties ar pēdējo aktuālo Noteikumu versiju jebkurā laikā pēc adreses: http://www.beeboo.lv/lv/sadarbibas-noteikumi .

*Lūdzam Jūs izlasīt Noteikumus katru reizi pirms Jūs sāksiet izmantot Veikala servisu, jo Noteikumu grozījumi stājas spēkā ar to ievietošanu e-veikala vietnē un izmantojot servisu Jūs piekrītat Noteikumu versijai, kas ir aktuāla uz Veikala servisa izmantošanas brīdi.

 

2.    Līguma priekšmets

2.1.        Veikals pieņem komisijā bērnu preces izmantojot komisijas veikala tiesības pārdot mazlietotas vai jaunas mantas, pieņemot tās no fiziskām personām.

2.2.        Saskaņā ar šo Līgumu Pārdevējs uztic Veikalam savas mantas, turpmāk – Prece, pārdošanai e-veikalā www.beeboo.lv  un nodod Preci Veikalam turējumā ar tiesībām rīkoties ar to.

 

3.    Preču nodošana pārdošanai

3.1.        Saskaņā ar šo Līgumu Pārdevējam ir tiesības nodot pārdošanai tikai tās preces, kas ir definētas e-veikala sadaļas „Pārdošanas pamācība” punktā „Ko var pārdot” un kas atbilst Veikala standartiem, kas aprakstīti sadaļas „Pārdošanas pamācība” punktā „Preces akceptēšanas kritēriji”.

3.2.        Preces pārdošanai var tikt nosūtītas izmantojot piegādes veidus, kurus piedāvā Veikala serviss sadaļā „Kā nosūtīt preces”.

3.3.        Pirms Preču nosūtīšanas Pārdevējs e-veikala sadaļā „Gribu pārdot” aizpilda pieteikuma formu, kas ir šī Līguma neatņemama daļa. Nosūtot šo formu Pārdevējs automātiski apstiprina savi vēlmi pārdot šīs Preces izmantojot veikala Beeboo.lv preču pārdošanas pakalpojumu.

3.4.        Veikals saņemot no Pārdevēja pieteikuma formu pārbauda tās saturu un atbilstību Veikala deklarēto preču standartiem. Jebkuru nepieciešamo izmaiņu gadījumā Veikals nosūta to atpakaļ Pārdevējam atkārtotai saskaņošanai. Ja puses panāk savstarpēju vienošanos, Veikals pa e-pastu nosūta Pārdevējam pieteikuma apstiprinājumu, kas nozīme Veikala vēlmi saņemt no Pārdevēja Preces tālākai pārdošanai.

3.5.        Pārdevējs nodod Preces Veikalam turējumā un Veikals pieņem Preces savā turējumā pamatojoties uz elektronisko pieteikuma formas apstiprinājumu. Tomēr visi Preču zaudējumu un/vai bojājumu riski pāriet uz Veikalu tikai tad, kad Veikals faktiski saņem Preces savā turējumā. Pārdevējs saglabā visus zaudējumu un/vai bojājumu riskus līdz Preču faktiskai nodošanai Veikalam. Ja Pārdevējs Preču nosūtīšanai izmanto Veikala piedāvāto bezmaksas servisu - piegādi ar Veikala kurjeru vai citu transporta kompāniju, tad Veikals būs tiesīgs pieprasīt atbildību no transporta kompānijām sūtījumu zaudējuma un/vai bojājuma gadījumā. Šajā kontekstā Veikals ir atbildīgs tikai par sūtījuma zaudējumu un/vai bojājumu, t.i., sūtījums ir pilnīgi nozaudēts vai bojāts no ārpuses, kas varētu radīt bojājumu precēm iekšpusē. Attiecībā uz Preču stāvokli un Preču esamību sūtījuma iekšpusē ir atbildīgs Pārdevējs līdz Veikals faktiski Preces ir saņēmis. Tāpēc Pārdevējam Preču nosūtīšanai ir jāizmanto drošs iepakojums (piemēram, kartona kaste), lai tām nevarētu piekļūt trešās personas transportēšanas laikā.

3.6.        Veikalam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no Preču faktiskās saņemšanas brīža informēt Pārdevēju par visām sūtījuma satura neatbilstībām pieteikuma formas saturam.

 

4.    Preču saņemšana un novērtējums

4.1.        Veikals pieņem no Pārdevēja tikai tās Preces, kas ir definētas e-veikala sadaļas „Pārdošanas pamācība” punktā „Ko var pārdot” un kas atbilst Veikala standartiem, kas aprakstīti sadaļas „Pārdošanas pamācība” punktā „Preces akceptēšanas kritēriji”.

4.2.        Pēc Veikala ieskatiem var tikt piemēroti Preču pieņemšanas ierobežojumi ņemot vērā Preču sezonalitāti un pieprasījumu.

4.3.        Pēc Preces saņemšanas Veikala serviss novērtē Preču kvalitāti, atbilstību Veikala standartiem, kas ir aprakstīti e-veikala sadaļā „Pārdošanas ceļvedis” punktā „Preces akceptēšanas kritēriji”.

4.4.        Pēc Preču novērtēšanas un apstiprināšanas Veikals uzņem Preču profesionālas fotogrāfijas, ievieto tās e-veikalā kopā ar detalizētu Preču aprakstu, veicina Preču pārdošanu e-veikalā izmantojot e-reklāmu, veic visa veida komunikāciju Preču sakarā ar e-veikala klientiem un nodrošina Preču piegādi e-veikala klientiem. Veikals veic visus nepieciešamos pasākumus, lai pārdotu Pārdevēja Preces. Preču apstrāde var ilgt līdz pat 5 (piecām) darba dienām skaitot no to saņemšanas dienas.

4.5.        Ja saņemtās Preces neatbilst noteikumiem, kas norādīti e-veikala sadaļā „Pārdošanas ceļvedis” punktā “Preces akceptēšanas kritēriji”, tad tās netiek pieņemtas pārdošanai un tiek nosūtītas Pārdevējam atpakaļ. Par Preču atgriešanu maksā Pārdevējs (saskaņā ar Līguma  7.sadaļas  „Noraidītas preces” noteikumiem). 

 

5.    Cenas un pārdošanas periods

5.1.        Pirms Preču ievietošanas e-veikalā Veikals Precēm nosaka to sākotnēju cenu. Preces sākotnēja cena šajā kontekstā ir cena kas atrunāta pārdošanai uz pirmajām 30 (trīsdesmit) dienām. Šī cena sastāv no divām daļām – summas, ko saņem Pārdevējs Preču pārdošanas gadījumā un Veikala komisijas maksas. Jebkurā gadījumā Veikala komisija nevar būt mazākā par 1,50 Eur par katru Preces vienību.

5.2.        Minimālais Preces pārdošanas laiks ir 90 (deviņdesmit) dienas no Preču ievietošanas e-veikalā. Maksimālais Preces pārdošanas laiks ir 180 (viens simts astoņdesmit) dienas no Preču ievietošanas e-veikalā.

5.3.        Pārdevējs piekrīt, ka Precēm, kuras nav pārdotas 30 (trīsdesmit) dienu laikā, sākot ar 31. (trīsdesmit pirmo) dienu tiek veikta pirmā pārcenošana, samazinot preces sākotnējo cenu par 15%. Ja prece nav pārdota 60 (sešdesmit) dienu laikā, sākot ar 61. (sešdesmit pirmo) dienu tā tiek pārcenota otro reizi, samazinot preces aktuālo cenu vēl par 15%.

5.4.        Preču pārdošanas gadījumā, kas notikusi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Preču ievietošanas brīža, Pārdevējs saņem 70% no sākotnējas pārdošanas cenas, savukārt, Veikala komisija maksas apmērs sastāda 30% no sākotnējas pārdošanas cenas, bet jebkurā gadījumā ne mazāk kā 1,50 Eur par katru Preces vienību. Preču pārdošanas gadījumā, kas notikusi pēc 30 (trīsdesmit) dienām no Preču ievietošanas brīža, Pārdevējs saņem 70% no aktuālās cenas, kas tiek aprēķināta ņemot vērā 5.3.punktā norādītus noteikumus.

5.5.        Sākotnējās cenas aprēķināšanas nosacījumi:

  1. Sākotnējo Preces pārdošanas cenu norāda Pārdevējs aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, kur norāda vēlamo pārdošanas cenu katrai Precei. Jebkurā gadījumā Veikals patur tiesības ierobežot pārmērīgi augstas cenu veidošanu, lai nodrošinātu konkurētspējīgas cenas visām precēm e-veikalā. Šajā gadījumā, pēc attiecīga Veikala paziņojuma saņemšanas, Pārdevējam sākotnējo pārdošanas cenu jānosaka ņemot vērā pašreizējo tirgus vērtību un tā nedrīkst pārsniegt 50-70% no cenas par līdzīgu jaunu Preci.
  2. Veikals apstiprina Pārdevēja vēlamo cenu, ja cena ir optimāla saskaņā ar zīmolu, preču sezonalitāti, vecumu un stāvokli vai piedāvā Pārdevējam samazināt cenu ņemot vērā augstāk minētos objektīvos iemeslus.

5.6.        Preču pārcenošana vat notikt arī ātrāk par 5.3. punktā noteikto laiku pēc rakstiskas vienošanās ar Veikalu. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt Preču pārcenošanu jebkurā laikā uzrakstot e-pastu Veikalam, kas tiks uzskatīta par rakstveida vienošanos starp Pusēm ar brīdi, kad Veikals uz šāda Pārdevēja pieprasījuma pamata veic attiecīgo Preces pārcenošanu. Preču pārcenošana notiek bez Pārdevēja klātbūtnes.

5.7.        Veikalam ir tiesības pēc saviem ieskatiem ārpus 5.3. punkta noteikumiem piedāvāt Pārdevējam piedalīties Veikala rīkotajās akcijās, izpārdošanās un citās mārketinga aktivitātēs un piemērot atlaides Precēm, lai palielinātu Preču pārdošanu.

5.8.        Veikals pēc savas iniciatīvas var piedāvāt Pārdevējam papildus veidu ātrai Preču pārdošanai e-veikalā. Saņemot Preci no Pārdevēja Veikals novērtē preces zīmolu, sezonalitāti, vecumu un stāvokli un ja Prece pilnīgi atbilst Veikala standartiem, Prece ir aktuāla tekošajā sezonā un šīs Preces zīmols ir ļoti pieprasīts tekošajā brīdī, Veikals var pieņemt lēmumu piedāvāt Pārdevējam saņemt Kuponu pirkumiem e-veikalā:

Kupons pirkumiem - Veikals nosaka Precei sākotnējo pārdošanas cenu un pieņem lēmumu piešķirt Pārdevējam kuponu pirkumiem e-veikalā par summu 50% apmērā no sākotnējas Preces pārdošanas cenas. Šajā gadījumā Pārdevējs var jebkurā laikā izmantot šo kuponu saviem pirkumiem e-veikalā. Prece, par kuru Pārdevējs saņēmis kuponu pirkumiem, ar kupona nodošanas brīdi Pārdevējam pāriet Veikala īpašumā un Pārdevējs nevar pieprasīt savas tiesības uz šādu Preci nākotnē. Lēmumu par kupona piešķiršanu var pieņemt tikai Veikals un pats Pārdevējs nevar izvelēties šo pārdošanas veidu, ja Veikals nepiedāvā šādu iespēju.

 

6.    Pārdošanas perioda pagarināšana vai pārtraukšana

6.1.        Minimālais pārdošanas periods 90 (deviņdesmit) dienas paredz, ka Pārdevējs šī perioda laikā nevar atsaukt savu Preci no pārdošanas e-veikalā un pieprasīt Preci atpakaļ. Gadījumā, ja Pārdevējs vēlas atsaukt savu Preci no pārdošanas e-veikalā un pieprasīt Preci atpakaļ pirms minimālā pārdošanas perioda beigām, Pārdevējam ir pienākums samaksāt Veikalam atcelšanas maksu. Atcelšanas maksa šajā kontekstā ir Veikala maksa par Preču sagatavošanu pārdošanai, t.sk., piegādi, apstrādi un glabāšanu. Atcelšanas maksas apmērs ir 20% no sākotnējas Veikala komisijas apmēra, kā arī Pārdevējs sedz Preču piegādes izmaksas 2.99 Eur apmērā, gadījumā, ja Pārdevējs izmantoja Veikala piedāvāto bezmaksas Preču piegādi Veikalam. Preču nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam apmaksā pats Pārdevējs no saviem līdzekļiem.  

6.2       Ja pēc minimālā pārdošanas perioda 90 (deviņdesmit) dienām Prece netiek pārdota, Pārdevējam ir tiesības pagarināt pārdošanas periodu vēl uz 90 (deviņdesmit) dienām vai pieprasīt Preces atdošanu atpakaļ. Pārtraucot pārdošanu jebkurā laikā otrajā 90 (deviņdesmit) dienu periodā atcelšanas maksa netiek piemērota.

6.4.      Ja Prece netiek pārdota pēc 180 (viens simts astoņdesmit) dienām (divi minimālie pārdošanas periodi) Pārdevējam ir pienākums 14 (četrpadsmit) dienu laikā pieprasīt savu Preci atpakaļ. Pārdevējs var arī ziedot savas Preces, kas netiek pārdotas, labdarībai, ja Veikals piedāvā Pārdevējam tādu iespēju.

 

7.    Noraidītās Preces

7.1.        Gadījumā, ja Veikals saņem pārdošanai Preces, kas neatbilst Veikala noteikumiem, kas aprakstīti e-veikala sadaļā „Pārdošanas pamācība” un citiem noteikumiem, kas aprakstīti šajos Noteikumos, tad šīs Preces tiek noraidītas pārdošanai e-veikalā.

7.2.        Veikals nosūta Pārdevējam uz e-pastu paziņojumu, kur norāda Preces, kas tiek noraidītas pārdošanai e-veikalā.

7.3.        Noraidītu Preču sūtīšanu atpakaļ apmaksā Pārdevējs.

7.4.        Noraidītās Preces tiek glabātas Veikalā 14 (četrpadsmit) dienas no paziņojuma nosūtīšanas brīža Pārdevējam. Šajā laikā Pārdevējam ir pienākums samaksāt Veikalam piegādes maksu 2,99 Eur apmērā par Preču sūtīšanu atpakaļ vai saņemt Preci no Veikala personīgi. Pārdevējs var arī ziedot noraidītās Preces labdarībai, ja Veikals piedāvā Pārdevējam tādu iespēju.

7.5.        Ja pēc 14 (četrpadsmit) dienām Pārdevējs nav samaksājis piegādes maksu par Preces sūtīšanu atpakaļ vai saņēmis Preci no Veikala personīgi, tad Preces pāriet Veikala īpašumā un tas var rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem.   

 

8.    Īpašuma tiesības uz Preci

8.1.        Pārdevējs apliecina, ka ir nodotās Preces īpašnieks ar visām no īpašuma izrietošām tiesībām un pienākumiem, un, ka uzņemas pilnu atbildību par visām sekām, kas rodas, ja šajā punktā sniegtais apliecinājums izrādīsies nepatiess. Īpašumtiesības uz Preci līdz pārdošanas brīdim tiek saglabātas Pārdevējam.    

8.2.        "Pārdošanas brīdis" šajā kontekstā ir brīdis, kad ir notikusi zemāk minēta darbība ar Preci:

  1. Prece ir pārdota e-veikalā un e-veikala klients (pircējs) nav atgriezis Preci atpakaļ Veikalam laika posmā, kas atrunāts e-veikala Atgriešanas noteikumos pircējiem.
  2. Pēc vienošanos ar Pārdevēju Veikals ir izsniedzis Pārdevējam kuponu pirkumiem e-veikalā (saskaņā ar Līguma 5.8. punkta noteikumiem);

8.3.      Gadījumā ja pēc minimālā pārdošanas perioda beigām, Pārdevējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā nav pagarinājis pārdošanas periodu vēl uz 90 (deviņdesmit) dienām un nav pieprasījis saņemt savas Preces atpakaļ, tad pēc 14 (četrpadsmit) dienām Preces pāriet Veikala īpašumā un Veikals var rīkoties ar tām pēc saviem ieskatiem.

 

9.    Maksājumi un komisijas 

9.1.        Veikals samaksā Pārdevējam pienākošos atrunāto naudas summu par Precēm, attiecīgo naudas summu pārskaitot Pārdevējam uz Pārdevēja bankas kontu, kas tiek norādīts Pieteikuma formā vai izmaksājot skaidrā naudā veikalā. 

9.2.        Veikals izmaksā Pārdevējam tādu summu, kāda tika atrunāta tajā laikā, kad Prece tika pārdota klientam (pircējam).

9.3.        Pārdevējam pienākošos atrunāto naudas summu Veikals izmaksā tikai pēc e-veikala klienta (pircēja) Atteikumu tiesību termiņa beigām. Ja klients (pircējs) atgriež preci Veikalam pirms Atteikumu tiesību termiņa beigām, tad Preces pārdošana skaitās atcelta un Veikals Pārdevējam attiecīgo naudas summu neizmaksā.

9.4.        Veikals pārskaita naudas summu uz Pārdevēja bankas kontu, kad kopēja naudas summa ir ne mazākā par 20,00 (divdesmit) Eur vai darījums ir pilnīgi izpildīts ( visas prece ir pārdotas). 

10. Nobeiguma noteikumi 

10.1.     Šie Noteikumi stājas spēkā ar brīdi kad Pārdevējs aizpilda un nosūta Veikalam pieteikuma formu sadaļā „Gribu pārdot” un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

10.2.     Šo Noteikumu neatņemamas sastāvdaļas ir šādi dokumenti:

  1. Pieteikuma forma, ko elektroniski aizpilda Pārdevējs un apstiprina Veikals;
  2. Akts par Preces atdošanu atgriešanas gadījumā, ko elektroniski aizpilda Veikals un apstiprina Pārdevējs;

 

11. Pušu atbildība

11.1.     Veikals visos iespējamajos strīdu gadījumos ir atbrīvots no jebkādas atbildības, ja Pārdevējam rodas zaudējumi no tā, ka Pārdevējs, neskatoties uz Veikala rekomendācijām, uzņemoties saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, bet viņam tika sniegta tāda iespēja.

11.2.     Visas neskaidrības, kas radušās starp Veikalu  un Pārdevēju, var tikt risinātas sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, konflikti risināmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

11.3.     Puses tiek atbrīvotas no atbildības, kas noteikta šajos Noteikumos, ja to izpilde nav iespējama un ja tā rodas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un, par kuru rašanos tā nenes atbildību.